RODO klauzula informacyjna

Drogi Kliencie,

bardzo cenimy naszą współpracę i szanujemy Twoje dane osobowe. Zapewniamy więc, że nie musisz się martwić o ich bezpieczeństwo. Aby jeszcze lepiej i mocniej chronić Twoje dane, stosujemy się do przepisów RODO, o czym niżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”).

ADMINISTRATOR I KONTAKT

Administratorem Twoich danych osobowych jest: DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: info@dzialprawny.pl

Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej www.dzialprawny.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu przewidzianym Rozporządzeniem, mającym przede wszystkim związek z naszymi relacjami biznesowymi, tj.:

a) w celu niezbędnym do realizacji umowy,

b) oferowania naszych usług,

c) marketingu i reklamy,

d) podejmowania działań w celu utrzymania relacji handlowych,

e) niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, przetwarzane są przez nas na jednej lub kilku z niżej wymienionych podstaw prawnych, wynikających z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:

• uzasadnionego prawnie interesu,

• Twojej zgody, gdy jest wymagana,

• wynikającej z wymogów lub odpowiedniego zezwolenia prawa.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe, które mają związek z nawiązaniem i utrzymaniem relacji handlowych, a także z informowaniem o naszych produktach i usługach, jak: imię, nazwisko, nazwa Twojej firmy lub nazwa Twojego pracodawcy, adres email, numer telefonu, adresy do dostaw produktów, numer NIP, a także inne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa lub objęte zostały Twoją zgodą.

BEZPIECZEŃSTWO, ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to przepis prawa. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

• żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

• żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

• przenoszenia Twoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Działem Prawnym Spółką z o.o. drogą e-mailową pod adresem info@dzialprawny.pl lub w inny sposób, określony w punkcie ADMINISTRATOR I KONTAKT oraz wyraźnie określić treść żądania.

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

Aleje Jerozolimskie 148, Warszawa

+48 509 200 330

info@dzialprawny.pl

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny